ලෝක ළමා දිනය සැමරුම් උත්සවය 2019

ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සවය 2019.10.17 දින නෙළුම් පොකුණ රංඟශාලාවේදී පැවැත්වේ

සිසුමිණ ශිෂ්‍යාධාරලාභීන් හට සපත්තු වවුචර බෙදාදීම

සිසුමිණ ශිෂ්‍යාධාරලාභීන් හට සපත්තු වවුචර  බෙදා දීමේ දෙවන වටය 2019.09.16 සිට 2019.10.11 දක්වා පැවැත්වේ

  • මීගමුව පරිවාස කාර්යාලය               –   2019.10.04      –     පෙ.ව. 09.30  සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
  • ගම්පහ පරිවාස කාර්යාලය               –   2019.10.04      –    ප.ව. 01.00  සිට ප.ව. 03.30 දක්වා
  • පූගොඩ පරිවාස කාර්යාලය              –   2019.10.07      –    පෙ.ව. 09.30  සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
  • අවිස්සාවේල්ල පරිවාස කාර්යාලය   –   2019.10.07      –    ප.ව. 01.30  සිට
  • මතුගම පරිවාස කාර්යාලය               –   2019.10.11      –    පෙ.ව. 09.30  සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
  • කළුතර පරිවාස කාර්යාලය               –   2019.10.11      –    ප.ව. 01.30  සිට ප.ව. 03.30 දක්වා