ලෝක ළමා දිනය සැමරුම් උත්සවය 2019

ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සවය 2019.10.17 දින නෙළුම් පොකුණ රංඟශාලාවේදී පැවැත්වේ