බස්නාහිර පළාත් කාර්යාල සේවක සේවයේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය

බස්නාහිර පළාත් කාර්යාල සේවක සේවයේ පළමු හා දෙවන ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2020.01.10 දින බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වේ.