දෙපාර්තමේන්තුගත තනතුරු සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය

බස්නාහිර පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාසාචාර්ය/සහකාර නිවාසාචාර්ය/වොර්ඩ්න්/උපවෝර්ඩ්න්/මේට්‍රන්/සහකාර මේට්‍රන් සහ වෘත්තීය උපදේශක යන තනතුරු සඳහා වන පළමු,දෙවන හා තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා බස්නාහරි පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2020.01.17 වේ.