අප ගැන

මෙම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සහතික කල පාසල් 02ක්, රැඳවුම් නිවාස 02ක් හා රජයේ භාර ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක්, පරිවාස කාර්යාල 12 ක් ඇත. බස්නාහිර පළාතේ ස්වේච්ඡා  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන 120 ක් දෙපාර්තමේන්තු අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.