නම් කළ නිලධාරියා

නම

ඒ. තමරිකා හර්ෂණි

ලිපිනය

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල

දුරකථන අංකය

011-2092710

විද්‍යුත් ලිපිනය

probationdepartmentwp@yahoo.com

තොරතුරු නිලධාරියා

නම

එල්.ශ්‍යාමා මනෝහාරි චන්ද්‍රසිරි

ලිපිනය

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල

දුරකථන අංකය

011-2092713

විද්‍යුත් ලිපිනය

probationdepartmentwp@yahoo.com

සහය තොරතුරු නිලධාරියා

නම

එන්.ජී.එන්.එස්.කුලසූරිය

ලිපිනය

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල

දුරකථන අංකය

011-2092713

විද්‍යුත් ලිපිනය

probationdepartmentwp@yahoo.com