තොරතුරු නිලධාරීන්

නම් කළ නිලධාරියානම : ඒ.තමරිකා හර්ෂනි
ලිපිනය : කොමසාරිස්
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත , අංක 204, 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
දුරකථන අංකය : 0112092710
විද්‍යුත් ලිපිනය : probationdepartmentwp@yahoo.com
තොරතුරු නිලධාරියානම : එල්.ශ්‍යාමා මනෝහාරි චන්ද්‍රසිරි
ලිපිනය : පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත , අංක 204, 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
දුරකථන අංකය : 0112092713
විද්‍යුත් ලිපිනය : probationdepartmentwp@yahoo.com
සහය තොරතුරු නිලධාරියානම : එන්.ජී.එන්.එස්.කුලසූරිය
ලිපිනය : පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
බස්නාහිර පළාත , අංක 204, 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
දුරකථන අංකය : 0112092713
විද්‍යුත් ලිපිනය : probationdepartmentwp@yahoo.com