ආයතන

පින්තුරය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක කළුතර දිස්ත්‍රික්කය දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක
කොළඹ පරිවාස කාර්යාලය

නො. 375,

තුන්වන මහල,

වේල්ල වීදිය,

කොළඹ 12.

 

011-2348151

 

 

 

කළුතර පරිවාස කාර්යාලය‍

අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල,

කළුතර.

 

034-2222259

ගම්පහ පරිවාස කාර්යාලය

නො: 48,

ශ්‍රි බෝධි පාර,

ගම්පහ.

 

033-2222388

 

ගල්කිස්ස පරිවාස කාර්යාලය

නො: 46/ඒ,

බෙල්ලන්තරපාර

දෙහිවල

 

 

011-2726126

 

මතුගම පරිවාස කාර්යාලය

අධිකරණ සංකීර්ණය,

මතුගම.

 

034-2247215

 

පුගොඩ පරිවාස කාර්යාලය

නො: 97/Z/A,

මණ්ඩාවල පාර,

ග්‍රාමීය රෝහල ඉදිරිපිට,

පුගොඩ.

 

 

011-2404978

බත්තරමුල්ල පරිවාස කාර්යාලය

නො: 46/ඒ

බෙල්ලන්තර පාර ,

දෙහිවල

 

 

011-2731278

හොරණ පරිවාස කාර්යාලය

අධිකරණ සංකීර්ණය,

හොරණ.

 

034-2261288

මීගමුව පරිවාස කාර්යාලය

අධිකරණ ගොඩනැගිල්ල,

මීගමුව.

 

031-2222363

 

හෝමාගම පරිවාස කාර්යාලය නො: 28, තෙවන  මහල,

සමන්ත  ගොඩනැගිල්ල,

අතුරුගිරිය පාර,

හෝමාගම.

 

 

011-2894853

 

පානදුර පරිවාස කාර්යාලය

නො: 334,

ගාළුපාර,

පානදුර.

 

 

038-2232134

 
අවිස්සාවේල්ල පරිවාස කාර්යාලය

නො: 105/18, ‘අශෝකා’,

ඇලන්ඩර්වත්ත, රත්නපුර පාර,

අවිස්සාවේල්ල.

 

 

036-2222302

 

   

පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ සෘජුවම පාලනය වන ආයතන

මේට්‍රන්

ප්‍රජාපතී ළමුන් භාර ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය

334,

ගාලු පාර,

පානදුර.

දුරකතන අංක

0382232638

පාසල්පති

සහතික කළ බාලිකා පාසල

රම්මුතුගල,

කඩවත.

දුරකතන අංක

 

0112973252

වෝර්ඩ්න්

බාලිකා රැඳවුම් නිවාසය

රම්මුතුගල,

කඩවත.

දුරකතන අංක

 

0112971269

පාසල්පති

සහතික කළ බාලක පාසල

ඥානමෝලි මාවත,

මාකොළ.

දුරකතන අංක

 

0112962022

වෝර්ඩ්න්

බාලක රැඳවුම් නිවාසය

ඥානමෝලි මාවත,

මාකොළ.

දුරකතන අංක

 

0112963330