தகவல் அலுவலர்

நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்பெயர்: ஏ.தமரிகா ஹர்ஷனி
முகவரி: நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம், மேல் மாகாணம்
இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல
தொலைபேசி : 0112092710
மின்னஞ்சல் : probationdepartmentwp@yahoo.com
தகவல் அலுவலர்பெயர்: எல். ஷியாமா மனோஹாரி சந்தரசிரி
முகவரி: நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம், மேல் மாகாணம்
இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல
தொலைபேசி : 0112092713
மின்னஞ்சல் : probationdepartmentwp@yahoo.com
உதவித் தகவல் அலுவலர்பெயர்: என். பீ. என். எஸ். குலசூரிய
முகவரி: ஆணையாளர்
நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம், மேல் மாகாணம்
இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல
தொலைபேசி : 0112092713
மின்னஞ்சல் : probationdepartmentwp@yahoo.com