ගරු ආණ්ඩුකාර
රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමා
ප්‍රධාන ලේකම්තුමිය
එස්. එල්. ධම්මිකා කේ. විජයසිංහ මැතිණිය
අමාත්‍යංශ ලේකම්
එල්. ඒ. කළුකපුආරචිචි  මහතා
කොමසාරිස්
පේෂලා අබේසූරිය මිය

දැක්ම

“දරුවන්ගේ ලෝකයට  යහපත් හෙට දවසක්”

මෙහෙවර

“අනාථ, අත්හල, අසරණ,මානසික අබාධිත   හා අපයෝජනයට ලක් වු දරුවන්ගේ කායික හා මානසික සෞඛ්‍ය වර්ධනය සමඟ ළමා අයිතීන් සහතික වන පරිසරයක් තුළ භාරය, ආරක්ෂාව හා රැකවරණය සැලසීම, පුනරුත්ථාපනය සහ අනාගත ජීවනෝපාය මාර්ග හෙළිපෙහෙළි කිරීම මෙන්ම විවිධ ආධාර හරහා පළාතේ අඩු ආදායම්ලාභී දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට දිරි දීම, ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සහ පරිවාස භාරයට පත් වරදකරුවන් පුනරුත්ථාපනය”

නවතම සිදුවිම්

© 2018 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව(බස්නාහිර පළාත). අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Feb 5, 2024 @ 5:26 am. බලගැන්වුම : ITRDA