මාකොළ සහතික කල පාසල
රම්මුතුගල සහතික කල පාසල
ප්‍රජාපති රජයේ භාර ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය
මාකොළ රැඳවුම් නිවාසය
රම්මුතුගල රැඳවුම් නිවාසය
© 2018 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව(බස්නාහිර පළාත). අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Sep 7, 2019 @ 2:07 pm. බලගැන්වුම : ITRDA