නම් කළ නිලධාරියා

නම

ටි. බි. එන්. යු. කුමාර

ලිපිනය

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල

දුරකථන අංකය

011-2092712

විද්‍යුත් ලිපිනය

probationdepartmentwp@yahoo.com

තොරතුරු නිලධාරියා

නම

එම් ඒ ඩී ටී ආර් මාරසිංහ මයා

ලිපිනය

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල

දුරකථන අංකය

011-2092713

විද්‍යුත් ලිපිනය

probationdepartmentwp@yahoo.com

සහය තොරතුරු නිලධාරියා

නම

ජේ ඒ එම් අයි  විජේසිංහ

ලිපිනය

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුව,

8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,

බත්තරමුල්ල

දුරකථන අංකය

011-2092713

විද්‍යුත් ලිපිනය

probationdepartmentwp@yahoo.com