எங்களை தொடர்பு கொள்ள

ஆணையர்: +94112092710

தொலைபேசி: +94112092713

தொலைநகல்:   +94112092709

மின்னஞ்சல்: probationdepartmentwp@yahoo.com

முகவரி
இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி
+94112092713

தொலைநகல்
+94112092709

மின்னஞ்சல்
probationdepartmentwp@yahoo.com

வரைபடம்