நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்

பெயர்

டி. பி. என். யு. குமாரா

முகவரி

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம்,

இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி

011-2092712

மின்னஞ்சல்

probationdepartmentwp@yahoo.com

தகவல் அலுவலர்

பெயர்

திருமதி எம்.ஏ.டி.டி.ஆர்.மாரசிங்க

முகவரி

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம்,

இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி

011-2092713

மின்னஞ்சல்

probationdepartmentwp@yahoo.com

உதவித் தகவல் அலுவலர்

பெயர்

திருமதி ஜேமி விஜேசிங்க

முகவரி

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம்,

இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி

011-2092713

மின்னஞ்சல்

probationdepartmentwp@yahoo.com