நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்

பெயர்

ஏ.தமரிகா ஹர்ஷனி

முகவரி

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம்,

இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி

011-2092710

மின்னஞ்சல்

probationdepartmentwp@yahoo.com

தகவல் அலுவலர்

பெயர்

எல். ஷியாமா மனோஹாரி சந்தரசிரி

முகவரி

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம்,

இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி

011-2092713

மின்னஞ்சல்

probationdepartmentwp@yahoo.com

உதவித் தகவல் அலுவலர்

பெயர்

என். பீ. என். எஸ். குலசூரிய

முகவரி

நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவைகள், ணைக்களம்,

இல 204, 8வது மாடி, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி

011-2092713

மின்னஞ்சல்

probationdepartmentwp@yahoo.com