சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர்​

தொடர் இல. சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர்​ முகவரி பிரதேச செயலக பிரிவு ப.செ. திகதி மீ.ப.செ திகதி 2018 பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை
1. அத்தனகல பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (வதுபிடிவல பி.அ.நி) வதுபிடிவல, நிட்டம்புவ அத்தனகல 2017.11.06 2020.11.06 16
2. பௌத்த ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 161,இஹலகம, கம்பஹா கம்பஹா 2018.02.29 2021.02.29 10
3. பௌத்த பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 72,சியனே வீதி, கம்பஹா கம்பஹா 2018.02.08 2021.02.08 21
4. ரெயின்போ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 598/1ஏ,வில்ஹேன,ஹோனவல,களனி பியகம 2015.09.02 2018.09.02 21
5. கிரேண்வில் விக்ரமரத்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 531/1,சபுகஸ்கந்த வீதி. ஹோனவல. களனி பியகம 2016.03.03 2019.03.03 13
6. விஹார மஹாதேவி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 531,  பியகம. பியகம 2016.07.14 2019.07.14 62
7. மாகொல முஸ்லிம் ஆண்கள்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் மாகொல

கிளை,

36/6,  வெல்லஹேன, ஹாஜி பாத்திமா ஹார்டன் ,மாகொல

உல்ஹிடிவல கிளை, கந்தேஹொடவத்த , உல்ஹிடிவல,  மல்வான

பியகம 2017.11.16 2020.11.16 103
8. பி.எஸ்.ஜயரத்ன  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வெலிகம்பிடிய, ஜா எல. ஜா எல 2014.11.09 2017.11.09 13
9. பராக்கிரம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஆனியாகந்த,ராகம. வத்தளை 2017.11.16 2020.11.16 22
10. பமுணுகம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 382 சீ வெலிகெடிய,பமுணுகம வத்தளை 2018.05.09 2021.05.09 45
11. ஸாந்த ஜோசப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் நாயக்கந்த, ஹெந்தல,  வத்தளை வத்தளை 2016.06.30 2019.06.30 49
12. ஹோம் என்ட் ஹோப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 07,   மாஎலிய எஸ்டேட்,  ஜா எல ஜா எல 2017.12.03 2020.12.03 11
13. உன்னாருவ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (மொகுசு பி.அ.நி) உன்னாருவ, மினுவன்கொட மினுவன்கொட 2014.08.03 2017.08.03 16
14. ரணசிங்க அதிகாரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வன்கெபுமெல்ல,  வடினாபஹ மினுவன்கொட 2014.11.09 2017.11.09 06
15. பீடர் வீரசேகர  போசன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 65,தம்புவ, புத்பிடிய மஹர 2017.02.09 2020.02.09 14
16. பீடர் வீரசேகர  பாலிகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் அது மஹர 2017.02.09 2020.02.09 42
17. பீடர் வீரசேகர  சிங்கிதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் அது மஹர 2017.02.09 2020.02.09 36
18. ஶ்ரீ விமலவன்ச பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 428/3,ரன்முதுகல விஹார, கடவத மஹர 2016.09.15 2019.09.15 15
19. சரண செவனபிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 15/1ஏ, ராகம வீதி,   கீழ் கரகஹமுண கடவத மஹர 2017.02.09 2020.02.09 15
20. கிரில்லவல செனஹெச தெரி செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 307/16,ஜய மாவத்தை, வேபட,கிரில்லவல மஹர 2016.12.15 2019.12.15 27
21. கலஹெலிய முஸ்லிம் பாலிகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் த.பெ.01, கல்எலிய மீரிகம 2017.01.26 2020.01.26 54
22. மகாபோதி (ஸாசனவர்தன) பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் அம்பனவத்த,மீரிகம மீரிகம 2017.01.26 2020.01.26 07
23. சாந்த மேரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வெலிஹேன, கொச்சிகடை. கடான 2016.11.24 2019.11.24 27
24. பாதிமா ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வெலிஹேன, கொச்சிகடை மீரிகம 2016.11.24 2019.11.24 28
25. லக்‌ஷ்மி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வலான, கட்டுநாயக மீரிகம 2017.10.25 2020.10.25 19
26. சாந்த ஜோசப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் போலவலான, நீர்கொழும்பு நீர்கொழும்பு 2017.11.16 2020.11.16 56
27. இசுர  லமா செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 304/டி, திக்வெல வீதி, சியம்பலாபே ​ பியகம 2015.11.20 2018.11.20 20
28. சமாதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வேயன்கொட வீதி, மல்லேஹெவ, கல்எலிய மீரிகம 2016.12.15 2019.12.15 53
29. ஏ.எம்.அயி.சுனாமி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் பாடசாலை வீதி, கடவல, துனகஹ திவுலபிட்டிய 2014.11.28 2017.11.28 22
30. சில்ரன ஒப் ஜோய் ஹோம்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 612/6,  மாபொல,  வத்தளை வத்தளை 2016.03.24 2019.03.24 16
31. ஆனா வில் ஹெல்மினா  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் கீழ் மடம்பெல்ல, அகரகம திவுலபிட்டிய 2015.03.28 2018.03.28 16
32. ஸ்வொட் லங்கா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 17,  ஜய மாவத்தை,, பல்லன்சேன, கொச்சிகடை. மீரிகம 2015.03.28 2018.03.28 12
33. பக்திவேதந்த பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (கோகுலம்) 607ஏ, நீர்கொழும்பு வீதி,   மாபொல,  வத்தளை வத்தளை 2018.10.12 2021.10.12 64
34. சன்ரயிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 34/25,  ஜய மாவத்தை,, பல்லன்சேன, கொச்சிகடை. நீர்கொழும்பு 2017.07.20 2020.07.20 22
35. Accc பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 39, தலகொல்ல, ராகம ஜா எல 2017.09.28 2020.09.28 22
36. பாக்யாவந்த மரியா மர்கரீதாபிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 1/13, துடெல்ல, ஜா எல ஜா எல 2017.11.30 2020.11.30 20
37. கிங்ஸ் ரிவயிவல் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சாந்த மரியா வீதி, உஸ்வெடகெய்யாவ வத்தளை 2017.12.07 2020.12.07 18
38. மெத்சரண புனர்வாழ்வு பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 145 சீ, வேவெல்கார, ​பொல்லத, கனேமுல்ல கம்பஹா 2017.12.14 2020.12.14 21
39. கிறிஸ்து சாந்தி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 226ஏ, தேமன்ஹந்திய கொந்தகமுல்ல கடான 2017.12.07 2020.12.07 14
40. சந்தான பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 01, இம்புல்கஸ்வாடிய வத்த, தெம்ங்ஹந்திய கடான 2017.12.14 2020.12.14 10
41. ஶ்ரீ தர்மதாஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் மீரிகம வீதி, கடுவகெல, அம்பேபுஸ்ஸ. மீரிகம 2017.12.14 2020.12.14 14
42. கிது செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 09,6 வது ஒழுங்கை, வெலிசர, ராகம. வத்தளை 2014.12.21 2017.12.21 08
43. முதிதா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஹபுவலான, மரந்தகஹமுல திவுலபிட்டிய 2014.12.21 2017.12.21 18
44. ஆர்க்லோ போயிஸ் ஹோம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ரொ.க.பல்லியவத்த. பதங்ஹி ஹொடெல்ல,கடான. திவுலபிட்டிய 2018.04.18 2021.04.18 27
45. லுஷியா பெரொத்தி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 171,வெல்ஹேனகொச்சிகடை. கடான 2015.09.19 2018.09.19 29
46. ரெயின்போ ஆண்கள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 315,சேதவத்த வீதி, மஹவத்த, பமுணுகம வத்தளை 2016.03.27 2019.03.27 20
47. மெமொன்​ ஷெரடபல் பவுண்டேசன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம்  இல 359, தம்பில்லேவ,  கல்எலிய மீரிகம 2016.08.07 2019.08.07 10
48. சாந்த பிரான்சிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 02, மெல்கோபிவத்த,    மினுவன்கொட மினுவன்கொட 2015.04.22 2018.04.22 16
49. கிட் கெயார் ஹோம்ஸ் எண்ட் ரெசிடன்ட் ஸ்கூள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் தியகல லமா நகரம், ராகம ஜா எல 2016.09.04 2019.09.14 21
50. டி.ஈ. ஏ. பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 10/1,அல்கம வீதி, தெமடகந்த வீதி, பஸ்யால மீரிகம 2017.06.07 2020.06.07
கெத்செமன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வல்பல,தெவட வீதி, யடியன, மினுவன்கொட கடான 2018.06.20 2021.06.20 04
52. திசாலா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 82/83, ராகம வீதி , கதான ஜா எல 2018.07.25 2021.07.25 21
53. தர்மசக்ர பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 285/1,  பண்டாரவத்த வீதி, பொல்லேகல, களனி பியகம 2018.09.12 2021.09.12 13

கொழும்பு மாவட்டம்

தொடர் இல. சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர்​ முகவரி பிரதேச செயலக பிரிவு ப.செ. திகதி மீ.ப.செ திகதி 2018 பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை
1. சாந்த ஜோன் (யோஹான்)  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 133, காலி வீதி, மொரடுவ மொரடுவ 2016.1013 2019.10.13 13
2. சர்வோதய சுவசெத ஊட்டசத்து மையம் 55, த சொயிசா வீதி, மொரடுவ மொரடுவ 2016.11.24 2019.11.24 25
3. லீலா ஜயசேகர  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 46, உயன வீதி, லுனாவ, மொரடுவ மொரடுவ 2016.11.24 2019.11.24 16
4. மா செவென பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (திருமணமாகாத தாய்மார்) 46, உயன வீதி, லுனாவ, மொரடுவ மொரடுவ 2016.11.24 2019.11.24 16
5. பிரேம்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 22, த சொயிசா வீதி, ராவதாவத்த, மொரடுவ மொரடுவ 2017.11.28 2020.11.28 50
6. எஸ் ஓ. எஸ். பிள்ளைகள் கிராமம் பிள்ளைகள் கிராமம் , பிலியந்தல கெஸ்பேவ 2016.11.24 2019.11.24 116
7. சுவசெத பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் மேல் கொஸ்கம, கொஸ்கம. சீதாவக 2016.12.15 2019.12.15 28
8. பிள்ளைகள் கிராமிய பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் நிரிபொல, ஹங்வெல்ல. சீதாவக 2016.12.15 2019.12.15 29
9. சிறுவர் பாதுகாப்பு பெண்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம்  (ருக்மலே பி.அ.நி) ருக்மலே, கொட்டாவ, பன்னிபிடிய மஹரகம 2016.06.30 2019.06.30 24
10. மஹா போதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சிரமெதுரவத்த, நடுஹேன, மீகொட. ஹோமாகம 2016.09.29 2019.09.29 15
11. மவ்பிய செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஹிரிபிடிய, பன்னிபிடிய ஹோமாகம 2016.11.24 2019.11.24 15
12. சல் செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 194 பீ, சதுன்புர, மத்தேகொட. ஹோமாகம 2016.11.24 2019.11.24 26
13. ஶ்ரீ சங்கமித்தா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 38, துடுகெமுனு வீதி, பாமன்கடை, தெகிவளை. தெகிவளை 2016.06.23 2019.06.23 10
14. ரூத் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 307, அத்திடிய வீதி, தெகிவளை. தெகிவளை 2017.02.09 2020.02.09 12
15. ஶ்ரீ லங்காதார  சிங்கிதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 95, டபி.ஏ.சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 06 திம்ரிகஸ்யாய 2016.06.09 2019.06.09 04
16. எபனிசர் ஹார்டன்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 16, பீச் வீதி, கல்கிசை. ரத்மலான 2015.02.08 2018.02.08 09
17. பிரேம்  கிழந்தை தாய்மார்களின் நிலையம் 22, சொயிசா வீதி, ராவதாவத்த, மொரடுவ. மொரடுவ 2015.10.31 2018.10.31
18. ஶ்ரீ லங்காதார  பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 95, டபி.ஏ.சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 06 திம்ரிகஸ்யாய 2016.06.09 2019.06.09 30
19. சினேக பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் விஷாகா வீதி, கொழும்பு 04. திம்ரிகஸ்யாய 2017.11.30 2020.11.30 13
20. ஷில்ப பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 49/92, நாவல வீதி, நாரேன்பிடி. திம்ரிகஸ்யாய 2016.11.24 2019.11.24 29
21. முஸ்லிம் பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 08, பலபொகுண வீதி, கிருலபன. நாரேன்பிடி 2014.01.26 2017.01.26 30
22. கங்கொடவில பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 636/12, தெல்கந்த சந்தி, கங்கொடவில, நுகேகொட. ஶ்ரீ

ஜயவர்தனபுர கோட்டை

2016.11.24 2019.11.24 58
23. வஜிர ஶ்ரீ பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 21/25, ஆனந்த பாலிகா மாவத்தை, பாகொட வீதி, பிட்டகோட்டே. ஶ்ரீ

ஜயவர்தனபுர கோட்டை

2016.11.24 2019.11.24 47
24. குணசேகர பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் நாவல வீதி, ராஜகிரிய. ஶ்ரீ

ஜயவர்தனபுர கோட்டை

2016.06.09 2019.06.09 19
25. நொகுசி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 473, பெப்பிலியான, பொரலஸ்கமுவ. கெஸ்பேவ 2016.11.24 2019.11.24 16
26. குமார காசியப்ப பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஹொதம தபோவனய, கலபலுவாவ, முல்லேரியாவ நவநகர. கடுவல 2017.11.26 2020.11.26 29
27. சுசரிதோதய பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் பமுணுவ, மகரஹம மஹரகம 2016.11.24 2019.11.24 32
28. சிறுவர் பாதுகாப்பு சங்க ஆண்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 213, பமுணுவ வீதி, மகரஹம மஹரகம 2017.01.26 2020.01.26 21
29. செனரத் குணவர்தன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஶ்ரீ சரணங்கர வீதி, கலுபோவில, தெகிவளை. தெகிவளை 11
30. லோரிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 95/5, ஶ்ரீ தம்ம மாவத்தை, கொழும்பு 10. திம்ரிகஸ்யாய 2016.12.15 2019.12.15 25
31. மைத்ரீ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 69/14, குருப்பு வீதி, கொழும்பு 08. திம்ரிகஸ்யாய 2014.11.16 2017.11.16 20
32. ஜயந்தி குழந்தைகள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 400/5, பௌத்தாலோக மாவத்தை கொழும்பு 07. திம்ரிகஸ்யாய 2016.11.24 2019.11.24 18
33. சாந்த ஆனா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் கொட்டாஞ்சேனை, கொழும்பு 13. கொழும்பு 2015.03.21 2018.03.21 40
34. சங்கீத பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 195 பி, ஆடிகல வீதி, வட்டரக்க, பாதுக்க. ஹோமாகம 09
35. சாலேம் விலாஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 28/9, சமகி பிரதேசம், பெல்லன்வில, திவுலபிடிய. கெஸ்பேவ 2016.11.03 2019.11.03 20
36. பெதனீ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 8/1, எம்.ஜே.சீ. பிரனானது மாவத்தை, மொரடுவ மொரடுவ 2017.07.20 2020.07.20 10
37. மாதிவெல ஆண்கள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ( LOLC) 231, மாதிவெல வீதி, நுகேகொட. மஹரகம 2015.07.25 2018.07.25 20
38. ராம கிருஸ்ண சாரதா மிஷன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 52/1, விவேஹானந்த வீதி, வெள்ளவத்தை. திம்ரிகஸ்யாய 2015.08.15 2018.08.15 28
39. ஷெபர்ட் ஹார்டிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 42/3, கல்பொத்த வீதி, நாவல, ராஜகிரிய ஶ்ரீ

ஜயவர்தனபுர கோட்டை

2017.08.13 2020.08.13 11
40. ஹொப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 56, மல்லிகாராம வீதி, ரத்மலான. ரத்மலான 2017.09.03 2020.09.03 10
41. இரட்சிப்பு படைகள் பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 12, புகையிரத வீதி, பாடசாலை ஒழுங்கை, தெகிவளை. தெகிவளை 2016.01.27 2019.01.27 35
42. ஹெல்ப் கிட்ஸ் பவுண்டேசன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 1/5, லுனேதொட வீதி, குருஹல, பாதுக்க. பாதுக்க 2016.04.06 2019.04.06 06
43. அல் முஸ்லிமான் தாரூன் நுஸ்ரா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 39/7/ஏ, பீரிஸ் மாவத்தை, கலுபோவில, தெகிவளை. தெகிவளை 2016.09.21 2019.09.21 15
44. சென்சுவரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 51/8, லதுபிம, ஹொரஹேன வீதி, ஹோகந்தர. கடுவல 2016.08.31 2019.08.31 15
45. பாத்திமா  பொதுநல பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 191/50, திம்ரிகஸ்யாய வீதி, கொழும்பு. திம்ரிகஸ்யாய 2017.04.05 2020.04.05 41

களுத்துறை  மாவட்டம்

தொடர் இல. சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர்​ முகவரி பிரதேச செயலக பிரிவு ப.செ. திகதி மீ.ப.செ திகதி 2018 பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை
1. ஜகத்தலா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் கதெல்பிடிய, பண்டாரகம. பண்டாரகம 2016.06.10 2019.06.10 25
2. தர்மசக்ர (சிறுவர்) பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ரேருகான, விதாகம, பண்டாரகம. பண்டாரகம 2016.03.03 2019.03.03 20
3. ப.டி. கருணாரத்ன  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் மாபுடுஹல, போருவதண்ட. இங்கிரிய 2016.08.11 2019.08.11 17
4. சாந்த விசேன்தி  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் தியலகொட, மக்கோன. பேருவளை 2017.01.26 2020.01.26 51
5. தொன் போஸ்கோ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சாந்த விசென்தி வீதி, தியலகொட, மக்கோன. பேருவளை 2016.02.24 2019.02.24 52
6. இஷா அதுல்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 04, இஷா அதுல்  இஸ்லாம் மாவத்தை, தர்கா நகரம். பேருவளை 2017.01.26 2020.01.26 63
7. அபேக்க்ஷா விஜித பெண்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் பழைய கடை, பேருவளை பேருவளை 2016.12.15 2019.12.15 14
8. ஜயன்தி  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் பம்பே, பயாகல, களுத்துறை தெற்கு. பேருவளை 2018.02.08 2021.02.08 18
9. ஹோதம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 389, காலி வீதி, நல்லூருவ, பாணதுறை. பாணதுறை 2016.12.15 2019.12.15 08
10. மொரவின்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 328, மொரவின்ன, பாணதுறை. பாணதுறை 2017.01.26 2020.01.26 19
11. விஜேவர்தன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வலான, பாணதுறை. பாணதுறை 2014.02.09 2017.02.09 14
12. துடாவ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 154​,  நடு வீதி வாத்துவ. பாணதுறை 2016.11.24 2019.11.24 23
13. விஷாகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 72, பழைய வீதி, களுத்துறை தெற்கு. களுத்துறை 2018.02.08 2021.02.08 34
14. மவ்பிய செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 46, கும்புக, ஹோணபல. ஹொரணை 2015.10.12 2018.10.12 13
15. கலமுசு கேதெல்ல ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சிரிசதவத்த , கொஹொலான, களுத்துறை தெற்கு.. தொடங்கொட 2017.11.16 2020.11.16 22
16. கலமுசு கேதெல்ல பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சிரிசதவத்த , கொஹொலான, களுத்துறை தெற்கு.. தொடங்கொட 2017.11.16 2020.11.16 22
17. தேதுன  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் கஹலகொலமுல்ல வத்த, காலவில, பேருவளை. பேருவளை 2017.12.07 2020.12.07 21
18. அல் அர்கம்  பெண்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 362/2, பமுணுமுல்ல, அடுலுகம. பண்டாரகம 2018.05.23 2021.05.23 38
19. அல் அர்கம்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 362/2, பமுணுமுல்ல, அடுலுகம. பண்டாரகம 2018.05.23 2021.05.23 30
20.  கிவ்லயிட் ஹோம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 435, இஜிதிமா மாவத்தை, மாராவ, அடுலுகம, பண்டாரகம பண்டாரகம 2016.08.07 2019.08.07 45
21. தாருல் அயிதாம்     பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 3/10/பி, சாவியா ஒழுங்கை, மக்கொட, பேருவளை. பேருவளை 2016.06.22 2019.06.22 12

கம்பஹா மாவட்டம்

தொடர் இல. சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர்​ முகவரி தொலைபேசி இல நன்னடத்தை காரியாலயம்   சேர்க்கும் வயது (குறைந்தது) பெண்/ ஆண் அனுமதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை
01. அத்தனகல பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (வதுபிடிவல பி.அ.நி) வதுபிடிவல, நிட்டம்புவ 0332280329 கம்பஹா 5-12 ஆண் 15
02. பௌத்த ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 161,இஹலகம, கம்பஹா 0332221165 கம்பஹா 6-17 ஆண் 15
 03. பௌத்த பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 72,சியனே வீதி, கம்பஹா 0332227462 கம்பஹா 5 – 18 பெண் 25
04. ரெயின்போ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 598/1ஏ,வில்ஹேன,ஹோனவல,களனி 0114952620 கம்பஹா 3-18 பெண் 25
05. கிரேண்வில் விக்ரமரத்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 531/1,சபுகஸ்கந்த வீதி. ஹோனவல. களனி 0112913931 பூகொட 5 – 16 ஆண் 20
06. விஹார மஹாதேவி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 531,  பியகம. 0112487613 கம்பஹா 11 – 18 பெண் 70
07. மாகொல முஸ்லிம் ஆண்கள்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் மாகொல

கிளை,

36/6,  வெல்லஹேன, ஹாஜி பாத்திமா ஹார்டன் ,மாகொல

உல்ஹிடிவல கிளை, கந்தேஹொடவத்த , உல்ஹிடிவல,  மல்வான

0112913262 பூகொட 5 – 18 ஆண் 200

400

08. பி.எஸ்.ஜயரத்ன  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வெலிகம்பிடிய, ஜா எல. 0112330520 நீர்கொழும்பு 5- 16 ஆண் 20
09. பராக்கிரம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஆனியாகந்த,ராகம. 0112956685 நீர்கொழும்பு 6-18 ஆண் 35
10. பமுணுகம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 382 சீ வெலிகெடிய,பமுணுகம 0112242622 நீர்கொழும்பு 5-18 பெண் 50
11. ஸாந்த ஜோசப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் நாயக்கந்த, ஹெந்தல,  வத்தளை 0112949629 நீர்கொழும்பு 5-18 பெண் 80
12. ஹோம் என்ட் ஹோப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 07,   மாஎலிய எஸ்டேட்,  ஜா எல 0112232716 நீர்கொழும்பு 4-12 கலப்பு 24
13. உன்னாருவ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (மொகுசு பி.அ.நி) உன்னாருவ, மினுவன்கொட 0112255940 கம்பஹா 5-18 ஆண் 20
14. ரணசிங்க அதிகாரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வன்கெபுமெல்ல,  வடினாபஹ 0364908313 நீர்கொழும்பு 6-18 ஆண் 10
15. பீடர் வீரசேகர  போசன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 65,தம்புவ, புத்பிடிய 0332222095 கம்பஹா 0-3 கலப்பு 15
16. பீடர் வீரசேகர  பாலிகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் அது 0332222095 நீர்கொழும்பு 6-18 பெண் 40
17. பீடர் வீரசேகர  சிங்கிதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் அது 0332222095 கம்பஹா 3-5 கலப்பு 20
18. ஶ்ரீ விமலவன்ச பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 428/3,ரன்முதுகல விஹார, கடவத 0112971005/6/7 கம்பஹா 5-18 ஆண் 40
19. சரண செவனபிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 15/1ஏ, ராகம வீதி,   கீழ் கரகஹமுண கடவத 0112926188 கம்பஹா 8-18 ஆண் 20
20. கிரில்லவல செனஹெச தெரி செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 307/16,ஜய மாவத்தை, வேபட,கிரில்லவல 0112972129 கம்பஹா 6-18 பெண் 25
21. கலஹெலிய முஸ்லிம் பாலிகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் த.பெ.01, கல்எலிய 0332270303 கம்பஹா 6-18 பெண் 65
22. மகாபோதி (ஸாசனவர்தன) பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் அம்பனவத்த,மீரிகம 0335675861 கம்பஹா 5-18 ஆண் 17
23. சாந்த மேரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வெலிஹேன, கொச்சிகடை. 0312276923 நீர்கொழும்பு 6-18 பெண் 60
24. பாதிமா ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வெலிஹேன, கொச்சிகடை 0312276924 நீர்கொழும்பு 5-18 ஆண் 60
25. லக்‌ஷ்மி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வலான, கட்டுநாயக 0112260220 நீர்கொழும்பு 6-16 ஆண் 25
26. சாந்த ஜோசப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் போலவலான, நீர்கொழும்பு 0312222395 நீர்கொழும்பு 6-18 பெண் 80
27. இசுர  லமா செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 304/டி, திக்வெல வீதி, சியம்பலாபே ​ 0112976855 கம்பஹா ගැහැණු 4-10

පිරිමි 4-18

கலப்பு 25
28. சமாதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வேயன்கொட வீதி, மல்லேஹெவ, கல்எலிய 0332243101

0711624841

கம்பஹா 6-18 பெண் 48
29. ஏ.எம்.அயி.சுனாமி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் பாடசாலை வீதி, கடவல, துனகஹ 0115675827 நீர்கொழும்பு මිශ්‍ර2-5

ගැහැණු  5-18

கலப்பு 24
30. சில்ரன ஒப் ஜோய் ஹோம்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 612/6,  மாபொல,  வத்தளை 0112931876 நீர்கொழும்பு 8-18 பெண் 20
31. ஆனா வில் ஹெல்மினா  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் கீழ் மடம்பெல்ல, அகரகம 0314925279 நீர்கொழும்பு 5-18 கலப்பு 41
32. ஸ்வொட் லங்கா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 17,  ஜய மாவத்தை,, பல்லன்சேன, கொச்சிகடை. 0312277964 நீர்கொழும்பு 6-18 ஆண் 25
33. பக்திவேதந்த பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (கோகுலம்) 607ஏ, நீர்கொழும்பு வீதி,   மாபொல,  வத்தளை 0112948398 நீர்கொழும்பு 3-18 கலப்பு       120
34. சன்ரயிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 34/25,  ஜய மாவத்தை,, பல்லன்சேன, கொச்சிகடை. 0315674528 நீர்கொழும்பு 5-18 பெண் 25
35. Accc பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 39, தலகொல்ல, ராகம 0112958267 கம்பஹா 1-12 கலப்பு 27
36. பாக்யாவந்த மரியா மர்கரீதாபிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 1/13, துடெல்ல, ஜா எல 0112232403 நீர்கொழும்பு 3-18 பெண் 20
37. கிங்ஸ் ரிவயிவல் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சாந்த மரியா வீதி, உஸ்வெடகெய்யாவ 0112942322 நீர்கொழும்பு 4-12 கலப்பு 30
38. மெத்சரண புனர்வாழ்வு பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 145 சீ, வேவெல்கார, ​பொல்லத, கனேமுல்ல 0333968162 கம்பஹா 5-18 ஆண் 25
39. கிறிஸ்து சாந்தி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 226ஏ, தேமன்ஹந்திய கொந்தகமுல்ல 0312241769 நீர்கொழும்பு 6-12 ஆண் 20
40. சந்தான பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 01, இம்புல்கஸ்வாடிய வத்த, தெம்ங்ஹந்திய 0312234184 நீர்கொழும்பு 5-18 பெண் 25
41. ஶ்ரீ தர்மதாஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் மீரிகம வீதி, கடுவகெல, அம்பேபுஸ்ஸ. 0335682532 கம்பஹா 5-18 ஆண் 20
42. கிது செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 09,6 வது ஒழுங்கை, வெலிசர, ராகம. 0112959821 நீர்கொழும்பு 5-18 பெண் 20
43. முதிதா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஹபுவலான, மரந்தகஹமுல 0314925737 கம்பஹா 6-18 ஆண் 15
44. ஆர்க்லோ போயிஸ் ஹோம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ரொ.க.பல்லியவத்த. பதங்ஹி ஹொடெல்ல,கடான. 0312240941 நீர்கொழும்பு 5-12 ஆண் 36
45. லுஷியா பெரொத்தி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 171,வெல்ஹேனகொச்சிகடை. 0312275233 நீர்கொழும்பு 5-18 பெண் 40
46. ரெயின்போ ஆண்கள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 315,சேதவத்த வீதி, மஹவத்த, பமுணுகம 0113119188 நீர்கொழும்பு 02-12 ஆண் 25
47. மெமொன்​ ஷெரடபல் பவுண்டேசன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம்  இல 359, தம்பில்லேவ,  கல்எலிய 0777300297 கம்பஹா 10-18 ஆண் 25
48. சாந்த பிரான்சிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 02, மெல்கோபிவத்த,    மினுவன்கொட 0112298283 கம்பஹா 6-16 ஆண் 25
49. கிட் கெயார் ஹோம்ஸ் எண்ட் ரெசிடன்ட் ஸ்கூள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் தியகல லமா நகரம், ராகம 0114817525 கம்பஹா 5-14 கத்தோலிக்க ஆண் 30
50. டி.ஈ. ஏ. பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 10/1,அல்கம வீதி, தெமடகந்த வீதி, பஸ்யால 0332284263 கம்பஹா 6-18 முஸ்லிம் ஆண் 10
கெத்செமன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வல்பல,தெவட வீதி, யடியன, மினுவன்கொட 0112259669 நீர்கொழும்பு 5-18 கத்தோலிக்க பெண் 15
52. திசாலா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 82/83, ராகம வீதி , கதான 0112071093

0773846827

நீர்கொழும்பு 3-18 பெண் 20
53. தர்மசக்ர பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் இல 285/1,  பண்டாரவத்த வீதி, பொல்லேகல, களனி 0112905596 கம்பஹா 5-18 பெண் 22

கொழும்பு மாவட்டம்

தொடர் இல. சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர்​ முகவரி தொலைபேசி இல நன்னடத்தை காரியாலயம்   சேர்க்கும் வயது (குறைந்தது) பெண்/ ஆண் அனுமதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை
1.    01. சாந்த ஜோன் (யோஹான்)  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 133, காலி வீதி, மொரடுவ 0112645304 பாணதுறை 5-18 பெண் 30
2.    02. சர்வோதய சுவசெத ஊட்டசத்து மையம் 55, த சொயிசா வீதி, மொரடுவ 0112642200 பாணதுறை 0-3 கலப்பு 25
3.    03. லீலா ஜயசேகர  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 46, உயன வீதி, லுனாவ, மொரடுவ 0113043327 பாணதுறை 3-5 கலப்பு 20
4. மா செவென பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் (திருமணமாகாத தாய்மார்) 46, உயன வீதி, லுனாவ, மொரடுவ 0112647761 பாணதுறை 12-18 பெண் 20
5. பிரேம்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 22, த சொயிசா வீதி, ராவதாவத்த, மொரடுவ 0112645411 பாணதுறை 0-5 கலப்பு 60
6. எஸ் ஓ. எஸ். பிள்ளைகள் கிராமம் பிள்ளைகள் கிராமம் , பிலியந்தல 0112703891 பாணதுறை 0-14 පිරිමි

0-18 ගැහැණු

கலப்பு පිරිමි – 60

ගැහැණු – 160

7. சுவசெத பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் மேல் கொஸ்கம, கொஸ்கம. 0362255017 அவிசாவளை 6-18 பெண் 30
8. பிள்ளைகள் கிராமிய பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் நிரிபொல, ஹங்வெல்ல. 036 2255576 அவிசாவளை 5-18 கலப்பு 60
9. சிறுவர் பாதுகாப்பு பெண்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம்  (ருக்மலே பி.அ.நி) ருக்மலே, கொட்டாவ, பன்னிபிடிய 0112898225 ஹோமாகம 5-18 பெண் 25
10. மஹா போதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சிரமெதுரவத்த, நடுஹேன, மீகொட. 0112756554 ஹோமாகம 5-18 பெண் 15
11. மவ்பிய செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஹிரிபிடிய, பன்னிபிடிய 0112781748 ஹோமாகம 5-18 ஆண் 15
12. சல் செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 194 பீ, சதுன்புர, மத்தேகொட. 0112847401 ஹோமாகம 5-18 பெண் 25
13. ஶ்ரீ சங்கமித்தா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 38, துடுகெமுனு வீதி, பாமன்கடை, தெகிவளை. 0112821509 கல்கிசை 5-10 பெண் 10
14. ரூத் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 307, அத்திடிய வீதி, தெகிவளை. 0112730677 கல்கிசை 3-18 கலப்பு 20
15. ஶ்ரீ லங்காதார  சிங்கிதி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 95, டபி.ஏ.சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 06 0112588838 கல்கிசை 02-05 கலப்பு 15
16. எபனிசர் ஹார்டன்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 16, பீச் வீதி, கல்கிசை. 0112714528 கல்கிசை 0-18 பெண் 10
17. பிரேம்  கிழந்தை தாய்மார்களின் நிலையம் 22, சொயிசா வீதி, ராவதாவத்த, மொரடுவ.
18. ஶ்ரீ லங்காதார  பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 95, டபி.ஏ.சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 06 0112588838 கல்கிசை 05-18 பெண் 40
19. சினேக பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் விஷாகா வீதி, கொழும்பு 04. 0112584063 கொழும்பு 2-5 கலப்பு 25
20. ஷில்ப பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 49/92, நாவல வீதி, நாரேன்பிடி. 0112369533 பத்தரமுல்ல 6-18 பெண் 30
21. முஸ்லிம் பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 08, பலபொகுண வீதி, கிருலபன. 0112854109 பத்தரமுல்ல 6-18 பெண் 40
22. கங்கொடவில பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 636/12, தெல்கந்த சந்தி, கங்கொடவில, நுகேகொட. 0112853331 பத்தரமுல்ல 2-18 பெண் 120
23. வஜிர ஶ்ரீ பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 21/25, ஆனந்த பாலிகா மாவத்தை, பாகொட வீதி, பிட்டகோட்டே. 0112856146 பத்தரமுல்ல 6-18 ஆண் 100
24. குணசேகர பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் நாவல வீதி, ராஜகிரிய. 0115872516 பத்தரமுல்ல 5-18 பெண் 20
25. நொகுசி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 473, பெப்பிலியான, பொரலஸ்கமுவ. 0112826233 கல்கிசை 5-18 ஆண் 25
26. குமார காசியப்ப பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஹொதம தபோவனய, கலபலுவாவ, முல்லேரியாவ நவநகர. 0112793757 கொழும்பு 6-16 ஆண் 40
27. சுசரிதோதய பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் பமுணுவ, மகரஹம 0112850346 பத்தரமுல்ல 5-18 கலப்பு 75
28. சிறுவர் பாதுகாப்பு சங்க ஆண்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 213, பமுணுவ வீதி, மகரஹம 0112850328 பத்தரமுல்ல 5-18 ஆண் 35
29. செனரத் குணவர்தன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ஶ்ரீ சரணங்கர வீதி, கலுபோவில, தெகிவளை. 0112727580 பத்தரமுல்ல 5-18 ஆண் 20
30. லோரிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 95/5, ஶ்ரீ தம்ம மாவத்தை, கொழும்பு 10. 0112670699 கொழும்பு 6-18 பெண் 25
31. மைத்ரீ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 69/14, குருப்பு வீதி, கொழும்பு 08. 0112671894 கொழும்பு 5-18 பெண் 25
32. ஜயந்தி குழந்தைகள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 400/5, பௌத்தாலோக மாவத்தை கொழும்பு 07. 0112695342 கொழும்பு 2-5 கலப்பு 25
33. சாந்த ஆனா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் கொட்டாஞ்சேனை, கொழும்பு 13.
34. சங்கீத பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 195 பி, ஆடிகல வீதி, வட்டரக்க, பாதுக்க. 0112175815 ஹோமாகம 6-14 ගැහැණු පිරිමි 50
35. சாலேம் விலாஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 28/9, சமகி பிரதேசம், பெல்லன்வில, திவுலபிடிய. 0112817391/2 கல்கிசை 5-18 பெண் 20
36. பெதனீ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 8/1, எம்.ஜே.சீ. பிரனானது மாவத்தை, மொரடுவ 0112641496 பாணதுறை 5-18 பெண் 15
37. மாதிவெல ஆண்கள் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ( LOLC) 231, மாதிவெல வீதி, நுகேகொட. 0112863823 பத்தரமுல்ல 5-18 ஆண் 50
38. ராம கிருஸ்ண சாரதா மிஷன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 52/1, விவேஹானந்த வீதி, வெள்ளவத்தை. 0112361211 பத்தரமுல்ல 6-16 தமிழ் பெண் 30
39. ஷெபர்ட் ஹார்டிஸ் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 42/3, கல்பொத்த வீதி, நாவல, ராஜகிரிய 0779737626 கொழும்பு 5-12 பெண் 25
40. ஹொப் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 56, மல்லிகாராம வீதி, ரத்மலான. 0112717728

0112735825

கல்கிசை 3-18 கத்தோலிக பெண்கள் 10
41. இரட்சிப்பு படைகள் பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 12, புகையிரத வீதி, பாடசாலை ஒழுங்கை, தெகிவளை. 0112717049

0112717253

கல்கிசை 5-18 பெண் 45
42. ஹெல்ப் கிட்ஸ் பவுண்டேசன் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 1/5, லுனேதொட வீதி, குருஹல, பாதுக்க. 0114900227

0776959567

ஹோமாகம 5-12 கத்தோலிக பெண்கள் 12
43. அல் முஸ்லிமான் தாரூன் நுஸ்ரா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 39/7/ஏ, பீரிஸ் மாவத்தை, கலுபோவில, தெகிவளை. 0115675492 கல்கிசை 7-15 பெண் 20
44. சென்சுவரி பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 51/8, லதுபிம, ஹொரஹேன வீதி, ஹோகந்தர. 0112817391 ஹோமாகம 5-18 ஆண் 15
45. பாத்திமா  பொதுநல பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 191/50, திம்ரிகஸ்யாய வீதி, கொழும்பு. 0112590872 கொழும்பு 8-18 முஸ்லிம்பெண்கள் 70

களுத்துறை மாவட்டம்

தொடர் இல. சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையத்தின் பெயர்​ முகவரி தொலைபேசி இல நன்னடத்தை காரியாலயம்   சேர்க்கும் வயது (குறைந்தது) பெண்/ ஆண் அனுமதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை
01. ஜகத்தலா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் கதெல்பிடிய, பண்டாரகம. 0382290557 ஹொரணை 5-18 ஆண் 55
02. தர்மசக்ர (சிறுவர்) பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் ரேருகான, விதாகம, பண்டாரகம. 0382291771 ஹொரணை 5-18 ஆண் 50
03. ப.டி. கருணாரத்ன  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் மாபுடுஹல, போருவதண்ட. 0344923406 ஹொரணை 5-18 பெண் 25
04. சாந்த விசேன்தி  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் தியலகொட, மக்கோன. 0342222757 களுத்துறை 5-18 ஆண் 150
05. தொன் போஸ்கோ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சாந்த விசென்தி வீதி, தியலகொட, மக்கோன. 0342222788 களுத்துறை 6-18 ஆண் 120
06. இஷா அதுல்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 04, இஷா அதுல்  இஸ்லாம் மாவத்தை, தர்கா நகரம். 0342275396 களுத்துறை 07-12 ஆண் 96
07. அபேக்க்ஷா விஜித பெண்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் பழைய கடை, பேருவளை 0343029981 களுத்துறை 05-18 பெண் 21
08. ஜயன்தி  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் பம்பே, பயாகல, களுத்துறை தெற்கு. 0342226362 களுத்துறை 6-16 ஆண் 50
09. ஹோதம பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 389, காலி வீதி, நல்லூருவ, பாணதுறை. 0382232554 பாணதுறை 05-17 ஆண் 25
10. மொரவின்ன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 328, மொரவின்ன, பாணதுறை. 0382240209 பாணதுறை 5-18 பெண் 25
11. விஜேவர்தன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் வலான, பாணதுறை. 0382233199 பாணதுறை 05-18 பெண் 30
12. துடாவ பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 154​,  நடு வீதி வாத்துவ. 0382296222 பாணதுறை 05-18 பெண் 44
13. விஷாகா பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 72, பழைய வீதி, களுத்துறை தெற்கு. 0342228358 களுத்துறை 6-18 பெண் 40
14. மவ்பிய செவன பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 46, கும்புக, ஹோணபல. 0342261168 ஹொரணை 5-18 பெண் 15
15. கலமுசு கேதெல்ல ஆண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சிரிசதவத்த , கொஹொலான, களுத்துறை தெற்கு.. 0344936387 களுத்துறை 5-18 ஆண் 30
16. கலமுசு கேதெல்ல பெண் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் சிரிசதவத்த , கொஹொலான, களுத்துறை தெற்கு.. 0344936387 களுத்துறை 5-18 பெண் 30
17. தேதுன  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் கஹலகொலமுல்ல வத்த, காலவில, பேருவளை. 0342277537 களுத்துறை 4-18 ஆண் 32
18. அல் அர்கம்  பெண்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 362/2, பமுணுமுல்ல, அடுலுகம. 0383398285 ஹொரணை 6-16 பெண் 65
19. அல் அர்கம்  பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 362/2, பமுணுமுல்ல, அடுலுகம. 0383398285 ஹொரணை 4-15 ஆண் 65
20.  கிவ்லயிட் ஹோம் பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 435, இஜிதிமா மாவத்தை, மாராவ, அடுலுகம, பண்டாரகம 0382291808

0772261001

ஹொரணை 6-12 ஆண் 80
21. தாருல் அயிதாம்     பிள்ளைகள் அபிவிருத்தி நிலையம் 3/10/பி, சாவியா ஒழுங்கை, மக்கொட, பேருவளை. 0713233032 களுத்துறை 6-13 ஆண் 15