අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

කොමසාරිස් : +94112092710

දුරකථන : +94112092713

ෆැක්ස් :   +94112092709

විද්‍යුත් ලිපිනය. probationdepartmentwp@yahoo.com

ලිපිනය
කොමසාරිස්
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත, අංක 204, 8 වන මහල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

දුරකථන අංක
+94112092713

ෆැක්ස් අංකය
+94112092709

විද්‍යුත් තැපෑල
probationdepartmentwp@yahoo.com

මාර්ග සිතියම