බාගත කිරීම්

  1.  අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් වල පාසල් යන දරුවන් සඳහා සිසුමිණ ශිෂ්‍යාධාර ඉල්ලුම්කිරීමේ අයදුම්පත 


  2.  සිසුමිණ ශිෂ්‍යාධාර කාල සීමාව දිර්ඝ කිරීමට ඉල්ලීමේ අයදුම්පත


  3.  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන සඳහා යථායෝග්‍යාධාර ඉල්ලුම්පත


  4.  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වල නවක පාලක/පාලිකාවන් සඳහා දිරි දීමනා ලබාගැනීමේ ඉල්ලුම්පත


  5.  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වල පාලක/පාලිකාවන් සඳහා මාසික දිරි දීමනා ලබාගැනීමේ ඉල්ලුම්පත


  6.  දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන සඳහා මාසික නඩත්තු ආධාර ලබාගැනීමේ ඉල්ලුම්පත


  7.  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා නඩත්තු ආධාර ඉල්ලුම්කිරීමේ අයදුම්පත