ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන

කොළඹ – ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන

අනු අංකය

ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නම

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

පරිවාස කාර්යාලය

ඇතුළත් කරන වයස අවු-

ගැහැණු/පිරිමි

අනුමත ළමුන් සංඛ්‍යාව

01. ශාන්ත ජෝන්(යොහාන්) ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 133, ගාලුපාර,මොරටුව 0112645304 පානදුර 5-18 ගැහැණු 30
02. සර්වෝදය සුවසෙත පෝෂණ මධ්‍යස්ථානය 55, ද සොයිසා පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව. 0112642200 පානදුර 0-3 මිශ්‍ර 25
03. ලීලා ජයසේකර ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 46, උයන පාර,ලූනාව,මොරටුව. 0113043327 පානදුර 3-5 මිශ්‍ර 20
04. මා සෙවන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 46, උයන පාර,ලූනාව,මොරටුව. 0112647761 පානදුර 12-18 ගැහැණු 20
05. ප්‍රේම් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 22, ද සොයිසා පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව. 0112645411 පානදුර 0-5 මිශ්‍ර 60
06. එස්.ඕ.එස්. ළමා ගම්මානය පිළියන්දල 0112703891 පානදුර 0-14 පිරිමි

0-18 ගැහැණු

මිශ්‍ර පිරිමි 60

ගැහැණු160

07. සුවසෙත බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ඉහළ කොස්ගම, කොස්ගම. 0362255017 අවිස්සාවේල්ල 6-18 ගැහැණු 30
08. ළමා ග්‍රාමීය ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය නිරිපොල, හංවැල්ල. 036 2255576 අවිස්සාවේල්ල 5-18 මිශ්‍ර 60
09. ළමාරක්ෂක සංගමයේ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය රුක්මලේ, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය. 0112898225 හෝමාගම 5-18 ගැහැණු 25
10. මහ බෝධි ළ.ස.ම. සිරි මැදුර වත්ත, නඩුහේන, 0112756554 හෝමාගම 5-18 ගැහැණු 15
11. මව්පිය සෙවන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය හිරිපිටිය, පන්නිපිටිය. 0112781748 හෝමාගම 5-18 පිරිමි 15
12. සල් සෙවන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සඳුන්පුර,මත්තේගොඩ,පොල්ගස්ඕවිට. 0112847401 හෝමාගම 5-18 ගැහැණු 25
13 ශ්‍රී සංඝමිත්තා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 38,දුටුගැමුනු වීදිය , පාමංකඩ, දෙහිවල. 0112821509 ගල්කිස්ස 5-10 ගැහැණු 10
14. රූත් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අංක 307, අත්තිඩිය පාර, දෙහිවල. 0112730677 ගල්කිස්ස 3-18 මිශ්‍ර 20
15. ශ්‍රී ලංකාධාර සිඟිති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 95, ඩබ්. ඒ. සිල්වා මාවත, කොළඹ 06 0112588838 ගල්කිස්ස 02-05 මිශ්‍ර 15
16. එබනිසර් ගාඩන් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 16,බීච් පාර, ගල්කිස්ස 0112714528 ගල්කිස්ස 0-18 ගැහැණු 10
17. ශ්‍රී ලංකාධාර බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 95, ඩබ්. ඒ . සිල්වා මාවත, කොළඹ 06. 0112588838 ගල්කිස්ස 05-18 ගැහැණු 40
18. ස්නේහ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය විශාකා පාර ,කොළඹ 04. 0112584063 කොළඹ 2-5 මිශ්‍ර 25
19. ශිල්ප ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 49/92, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට. 0112369533 බත්තරමුල්ල 6-18 ගැහැණු 30
20. මුස්ලිම් බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 08, බලපොකුණ පාර, කිරුළපන. 0112854109 බත්තරමුල්ල 6-18 ගැහැණු 40
21. ගංගොඩවිල බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 636/12, දෙල්කඳ හන්දිය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ. 0112853331 බත්තරමුල්ල 2-18 ගැහැණු 120
22. වජිර ශ්‍රී පිරිමි ළ.ස. මධ්‍යස්ථානය 21/25, ආනන්ද බාලිකා මාවත, පාගොඩ පාර, පිටකෝට්ටේ. 0112856146 බත්තරමුල්ල 6-18 පිරිමි 100
23. ගුණසේකර ළ.ස.ම. නාවල පාර, රාජගිරිය. 0115872516 බත්තරමුල්ල 5-18 ගැහැණු 20
24. නොගුචි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 473, පැපිලියාන, බොරැලැස්ගමුව. 0112826233 ගල්කිස්ස 5-18 පිරිමි 25
25. කුමාර කාශ්‍යප ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ගෝතම තපෝවනය, කලපළුවාව, මුල්ලේරියාව නව නගරය 0112793757 කොළඹ 6-16 පිරිමි 40
26. සුචරිතෝදය ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පමුණුව ,මහරගම. 0112850346 බත්තරමුල්ල 5-18 මිශ්‍ර 75
27. ළමාරක්ෂක සංගමයේ පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 213, පමුණුව පාර, මහරගම. 0112850328 බත්තරමුල්ල 5-18 පිරිමි 35
28. සෙනරත් ගුණවර්ධන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී සරණංකර පාර, කළුබෝවිල, දෙහිවල . 0112727580 බත්තරමුල්ල 5-18 පිරිමි 20
29. ලෝරිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 95/5, සිරිධම්ම මාවත, කොළඹ 10. 0112670699 කොළඹ 6-18 ගැහැණු 25
30. මෛත්‍රී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 69/14, කුරුප්පු පාර, බොරැල්ල, කොළඹ08. 0112671894 කොළඹ 5-18 ගැහැණු 25
31. ජයන්ති ළදරු ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 400/05, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ07. 0112695342 කොළඹ 2-5 මිශ්‍ර 25
32. සංහිඳ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 195 බී, ආටිගල පාර, වටරැක, පාදුක්ක. 0113173082 හෝමාගම 6-14 ගැහැණු පිරිමි 50
33. සාලෙම් විලාස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 28/9, සමගි පෙදෙස, බෙල්ලන්විල. දිවුලපිටිය . 0112817391/2 ගල්කිස්ස 5-18 ගැහැණු 20
34. බෙතනි ළ.ස.ම. 8/1,එම්.ජේ.සී. ප්‍රනාන්දු මාවත මොරටුව. 0112641496 පානදුර 5-18 ගැහැණු 15
35. මාදිවෙල පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 281, මාදිවෙල පාර, නුගේගොඩ. 0112863823 බත්තරමුල්ල 5-18 පිරිමි 50
36. රාම ක්‍රිෂ්ණ සාරදා මිෂන් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 52/1, විවේකානන්ද පාර,වැල්ලවත්ත . 0112361211 බත්තරමුල්ල 6-16 ද්‍රවිඩ ගැහැණු 30
37. ෂෙපර්ඩ් හාර්ට්ස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 42/3, ගල්පොත්ත පාර, නාවල, රාජගිරිය. 0779737626 කොළඹ 5-12 ගැහැණු 25
38. හෝප් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 56, මල්ලිකාරාම පාර, රත්මලාන. 0112717728

0112735825

ගල්කිස්ස 3-18 ගැහැණු ක්‍රිස්තියානි 10
39. ගැලවීමේ හමුදා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 12, දුම්රියපල පාර, පාසල් මාවත, දෙහිවල 0112717049

0112717253

ගල්කිස්ස 5-18 ගැහැණු 45
40. හෙල්ප් කිඩ්ස් ෆවුන්ඩේෂන් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය නො.1/5,ලුනේතොට පාර, කුරුගල පාදුක්ක 0114900227

0776959567

හෝමාගම 5-12 ගැහැණු ක්‍රිස්තියානි 12
41. අල් මුස්ලිමාන් දාරුන් නුස්රා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය නො.39/7/ඒ පිරිස් මාවත, කලුබෝවිල,දෙහිවල 0115675492 ගල්කිස්ස 7-15 ගැහැණු 20
42. සැන්චුවරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය නො.51/8 ලදුබිම,හොරහේන පාර,හෝකන්දර 0112817391 හෝමාගම 5-18 පිරිමි 15
43. පාතිමා වෙල්ෆෙයා  ළමා සංවර්ධන

මධ්‍යස්ථානය

නො.191/50,තිඹිරිගස්යාය පාර,කොළඹ 0112590872 කොළඹ 8-18 ගැහැණු

මුස්ලිම්

70

            කළුතර – ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන

අනු අංකය

ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නම

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

පරිවාස කාර්යාලය

ඇතුළත් කරන වයස අවු-

ගැහැණු/පිරිමි

අනුමත ළමුන් සංඛ්‍යාව

01. ජගද්දලා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය කිදෙල්පිටිය, බණ්ඩාරගම. 0382290557 හොරණ 5-18 පිරිමි 55
02. ධර්මචක්‍ර(බාලක) ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය රේරුකාන, වීදාගම,බණ්ඩාරගම. 0382291771 හොරණ 5-18 පිරිමි 50
03. පී. ඩී . කරුණාරත්න  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මාපුටුගල, පෝරුවදණ්ඩ 0344923406 හොරණ 5-18 ගැහැණු 25
04. ශාන්ත විසෙන්ති  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය දියලගොඩ,මග්ගොන. 0342222757 කළුතර 5-18 පිරිමි 150
05. දොන් බොස්කෝ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ශාන්ත විසෙන්ති පාර, මග්ගොන. 0342222788 කළුතර 6-18 පිරිමි 120
06. ඊෂා අතුල්  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 342/14 මතුගම පාර,ඊෂා අතුල් ඉස්ලාම් මාවත,දර්ගනගරය. 0342275396 කළුතර 07-12 පිරිමි 96
07. අපේක්ෂා විජිත බාලිකා  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පරණ කඩේ,බේරුවල 0343029981 කළුතර 05-18 ගැහැණු 21
08. ජයන්ති  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පඹේ ,පයාගල. 0342226362 කළුතර 6-16 පිරිමි 50
09. ගෝතම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය නල්ලරුව, පානදුර. 0382232554 පානදුර 05-17 පිරිමි 25
10. මොරවින්න ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය  මොරවින්න , පානදුර 0382240209

0382240209

පානදුර 5-18 ගැහැණු 25
11. විජේවර්ධන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 144, ඉඳිගහ පාර, වලාන,පානදුර 0382233199 පානදුර 05-18 ගැහැණු 30
12. තුඩාව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය  154,මැදපාර,වාද්දුව 0382296222 පානදුර 05-18 ගැහැණු 44
13. විශාකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය  72,පරණ පාර,කළුතර 0342228358 කළුතර 6-18 ගැහැණු 40
14. මව්පිය සෙවන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය  46, කුඹුක,ගෝනපල. 0342261168 හොරණ 5-18 ගැහැණු 15
15. කළමුසු කැදැල්ල බාලක ළ.ස.ම සිරිසදවත්ත, කොහොලාන ,කළුතර දකුණ 0344936387 කළුතර 5-18 පිරිමි 30
16. කළමුසු කැදැල්ල බාලිකා ළ.ස.ම සිරිසදවත්ත, කොහොලාන ,කළුතර දකුණ 0344936387 කළුතර 5-18 ගැහැණු 30
17. දේදුනු ළ.ස.ම ගහලකොලමුල්ලවත්ත, කාලවිල, බේරුවල. 0342277537 කළුතර 4-18 පිරිමි 32
18. අල් අර්කම් බාලිකා ළ.ස.ම 362/2, බමුණුමුල්ල, අටළුගම, බණ්ඩාරගම 0383398285 හොරණ 6-16 ගැහැණු 65
19. අල් අර්කම් බාලක ළ.ස.ම 362/2, බමුණුමුල්ල, අටළුගම, බණ්ඩාරගම 0383398285 හොරණ 4-15 පිරිමි 65
20. ගිව්ලයිට් හෝම් ළ.ස.ම. අංක 435, ඉර්නිමා මාවත, මාරාව, අටුලුගම, බණ්ඩාරගම 0382291808

0772261001

හොරණ 6-12 පිරිමි 80
21. දාරුල් අයිතාම් ළ.ස.ම 3/10B, සාවියා පටුමග, මහගොඩ, බේරුවල 0713233032 කළුතර 6-13 පිරිමි 15

 

 

       ගම්පහ – ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන

අනු අංකය

ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නම

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

පරිවාස කාර්යාලය

ඇතුළත් කරන වයස අවු-

ගැහැණු/පිරිමි

අනුමත ළමුන් සංඛ්‍යාව

01. අත්තනගල්ල ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වතුපිටිවල, නිට්ටඹුව. 0332280329 ගම්පහ 5-12 පිරිමි 15
02. බෞද්ධ පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 161,ඉහළගම, ගම්පහ 0332221165 ගම්පහ 6-17 පිරිමි 15
03. බෞද්ධ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 72, සියනෑ පාර, ගම්පහ. 0332227462 ගම්පහ 5 – 18 ගැහැණු 25
04. රේන්බෝ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 598/1ඒ, විල්හේන, ගෝනවල, කැළණිය 0114952620 ගම්පහ 3-18 ගැහැණු 25
05. ග්‍රැන්විල් වික්‍රමරත්න ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 531/1, සපුගස් කන්ද පාර, ගෝණවල,කැළණිය. 0112913931 පූගොඩ 5 – 16 පිරිමි 20
06. විහාර මහා දේවී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 531, බියගම 0112487613 ගම්පහ 11 – 18 ගැහැණු 70
07. මාකොළ මුස්ලිම් පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මාකොළ ශාඛාව

36/6, වැල්ලහේන, හාජි ෆාතිමා ගාඩ්න්ස්, මාකොළ

උල්හිටිවල ශාඛාව

කන්දෙගොඩ වත්ත, උල්හිටිවල, මල්වාන

0112913262 පූගොඩ 5 – 18 පිරිමි 200

400

08. බී. එස්. ජයවර්ධන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වැලිගම්පිටිය, ජා-ඇල 0112330520 මීගමුව 5- 16 පිරිමි 20
09. පරාක්‍රම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ආනියා කන්ද, රාගම 0112956685 මීගමුව 6-18 පිරිමි 35
10. පමුණුගම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 382 සී, වැලිකැටිය, පමුණුගම. 0112242622 මීගමුව 5-18 ගැහැණු 50
11. ශාන්ත ජෝශප් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය නායක කන්ද, හැදල, වත්තල. 0112949629 මීගමුව 5-18 ගැහැණු 80
12. හෝම් ඇන්ඩ් හෝප් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 07, මාඑළිය ස්ටේට්, ජා-ඇල. 0112232716 මීගමුව 4-12 මිශ්‍ර 24
13. උන්නාරුව (මහොසු)  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය උන්නාරුව, මිනුවන්ගොඩ 0112255940 ගම්පහ 5-18 පිරිමි 20
14. රණසිංහ අධිකාරී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වන්කැපුමුල්ල, වටිනාපහ 0364908313 මීගමුව 6-18 පිරිමි 10
15. පීටර් වීරසේකර පෝෂණ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 65, දඹුව,බුත්පිටිය. 0332222095 ගම්පහ 0-3 මිශ්‍ර 15
16. පීටර් වීරසේකර බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 65, දඹුව,බුත්පිටිය. 0332222095 ගම්පහ 6-18 ගැහැණු 40
17. පීටර් වීරසේකර සිඟිති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 65, දඹුව,බුත්පිටිය. 0332222095 ගම්පහ 3-5 මිශ්‍ර 20
18. ශ්‍රී විමලවංශ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 428/3, රන්මුතුගල විහාරය, කඩවත. 0112971005/6/7 ගම්පහ 5-18 පිරිමි 40
19. සරණ සෙවන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 15/1ඒ, රාගම පාර, පහල කරගහමුණ, කඩවත. 0112926188 ගම්පහ 8-18 පිරිමි 20
20. කිරිල්ලවල සෙනහස දැරි සෙවන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 307/16, ජය මාවත, වෑබඩ, කිරිල්ලවල. 0112972129 ගම්පහ 6-18 ගැහැණු 25
21. කල්එළිය මුස්ලිම් බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය තැ.පෙ. 01 කල්එළිය 0332270303 ගම්පහ 6-18 ගැහැණු 65
22. මහාබෝධි (ශාසනවර්ධන) ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අම්බනවත්ත, මීරිගම 0335675861 ගම්පහ 5-18 පිරිමි 17
23. ශාන්ත මේරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වැලිහේන, කොච්චිකඩේ 0312276923 මීගමුව 6-18 ගැහැණු 60
24. පාතිමා පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වැලිහේන, කොච්චිකඩේ 0312276924 මීගමුව 5-18 පිරිමි 60
25. ලක්ෂ්මි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වලාන, කටුනායක 0112260220 මීගමුව 6-16 පිරිමි 25
26. ශාන්ත ජෝශප් ළ.ස.ම. බෝලවලාන, මීගමුව 0312222395 මීගමුව 6-18 ගැහැණු 80
27. ඉසුර  ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 304/ඩී, දික්වෙල පාර, සියඹලාපේ. 0112976855 ගම්පහ ගැහැණු 4-10

පිරිමි 4-18

මිශ්‍ර 25
28. සමාධි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වේයන්ගොඩ පාර, මල්ලැහැව, කල්එළිය. 0332243101 ගම්පහ 6-18 ගැහැණු 48
29. ඒ.එම්. අයි.සුනාමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පාසල්පාර, කඩවල, දූනගහ 0115675827 මීගමුව මිශ්‍ර2-5

ගැහැණු  5-18

මිශ්‍ර 24
30. චිල්ඩ්‍රන් ඔෆ් ජෝයි හෝම් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 612/6,මා බෝල ,වත්තල 0112931876 මීගමුව 8-18 ගැහැණු 20
31. ආනා විල් හෙල්මිනා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය පහල මඩම්පැල්ල, අකරගම 0314925279 මීගමුව 5-18 මිශ්‍ර 41
32. ස්වොඩ් ලංකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 17, ජය මාවත, පල්ලන් සේන, කොච්චිකඩේ. 0312277964 මීගමුව 6-18 පිරිමි 25
33. භක්තිවේදන්ත ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 607 ඒ, මීගමුව පාර, මාබෝල, වත්තල. 0112948398 මීගමුව 3-18 මිශ්‍ර       120
34. සන්රයිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 34/25 ජය මාවත, පල්ලන්සේන, කොච්චිකඩේ. 0315674528 මීගමුව 5-18 ගැහැණු 25
35. ACCC ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 39, තලගොල්ල,රාගම. 0112958267 ගම්පහ 1-12 මිශ්‍ර 27
36. භාග්‍යවන්ත මරියා මර්ගරීතා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ෆ්‍රැන්සිස්කා දිව්‍ය හෘදයේ කුඩා සොයුරියෝ අංක 1/13,කුඩැල්ල,ජා ඇල 0112232403 මීගමුව 3-18 ගැහැණු 20
37. කිංස් රිවයිවල් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ශාන්ත මරියා පාර,උස්වැටකෙයියාව 0112942322 මීගමුව 4-12 මිශ්‍ර 30
38. ප්‍රසන්න ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මීරිගම පාර, දෙමංහංදිය 0312241175 මීගමුව 4-16 පිරිමි 20
39. මෙත්සරණ පුනරුත්ථාපන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අංක 145 සී, වේවැල්ගාර, බොල්ලත ගණේමුල්ල. 0333968162 ගම්පහ 5-18 පිරිමි 25
40. ක්‍රිස්තු ශාන්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 226ඒ, දෙමන්හංදිය, කොන්දගම්මුල්ල. 0312241769 මීගමුව 6-12 පිරිමි 20
41. සන්තානා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 01, ඉඹුල්ගස්වාඩියවත්ත, දෙමංහංදිය. 0312234184 මීගමුව 5-18 ගැහැණු 25
42. ශ්‍රී ධම්මදස්සී ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මීරිගම පාර, කටුවකැලේ, අඹේපුස්ස. 0335682532 ගම්පහ 5-18 පිරිමි 20
43. කිතු සෙවන ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අංක 9,  6 වන පටුමග,වැලිසර,රාගම 0112959821 මීගමුව 5-18 ගැහැණු 20
44. මුදිතා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය හපුවලාන, මරදගහමුල. 0314925737 ගම්පහ 6-18 පිරිමි 15
45. ආර්ක්ලෝ බෝයිස් හෝම් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය රෝ.ක.පල්ලියවත්ත, පතගිගොඩැල්ල, කටාන 0312240941 මීගමුව 5-12 පිරිමි 36
46. ලුචියා පෙරොත්ති ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 171, වැලිහේන කොච්චිකඩේ. 0312275233 මීගමුව 5-18 ගැහැණු 40
47. රේන්බෝ පිරිමි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 315, සේදවත්ත පාර, මහවත්ත, පමුණුගම. 0113119188 මීගමුව 02-12 පිරිමි 25
48. මෙමොන් චැරටබල් ෆවුන්ඩේෂන් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 359, දම්පිල්ලෑව, කල්එළිය 0777-300297 ගම්පහ 10-18 පිරිමි 25
49. ශාන්ත ප්‍රැන්සිස් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය නො-2,මැල්කෝපි වත්ත,මිනුවන්ගොඩ 0112298283 ගම්පහ 6-16 පිරිමි 25
50. කිඩ් කෙයාර්ස් හෝම් රෙසිඩන්ට් ස්කූල් ළ.ස.ම දියගල ළමා නගරය, රාගම 0114817525 ගම්පහ 5-14 කතෝලික පිරිමි 30
51. DEA ළ.ස.ම 10/1, අල්ගම පාර, දෙමට කන්ද පාර, පස්යාල 0332284263 ගම්පහ 6-18 මුස්ලිම් පිරිමි 10
52. ගෙත්සෙමන  ළ.ස.ම. වල්පල, දෙවට පාර, යටියන, මිනුවන්ගොඩ 0112259669 මීගමුව 5-18 කතෝලික ගැහැණු 15
53. දිසාලා ළ.ස.ම. අංක 82/83, රාගම පාර, කදාන 0112071093 මීගමුව 3 -18 ගැහැණු 20
54. ධර්මචක්‍ර බාලිකා. අංක 285/1,බණ්ඩාරවත්ත පාර, 0112905596 ගම්පහ 5 -18 ගැහැණු 22